zamknięte na kłódkę zielone drzwi

Zawieszenie firmy, ale pod pewnymi warunkami…

Każdy przedsiębiorca ma prawo zawiesić swoją działalność gospodarczą na czas określony lub nieokreślony, jednak nie krótszy niż 30 dni. W przypadku przedsiębiorców wpisanych do KRS można zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Wraz z wprowadzeniem ustawy – Prawo przedsiębiorców, od 30 kwietnia 2018 r. zawieszenie działalności odbywa się dla indywidualnej działalności poprzez portal CEIDG, a dla spółek osób prawnych poprzez KRS – należy przedtem podjąć uchwałę w tym zakresie i wysłać odpowiedni wniosek.

Zawieszenie kończy się w dniu, w którym złożysz wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej. 

Zawieszenie działalności gospodarczej można wykonywać dowolną ilość razy.

A z jaką datą można zawiesić działalność gospodarczą?

W przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEiDG, początek zawieszenia biegnie od daty wskazanej we wniosku o zawieszenie, która może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku. Oznacza to, że można zawiesić działalność gospodarczą z datą wsteczną.

Czego nie można robić podczas zawieszenia działalności?

Na pewno nie musisz wysyłać deklaracji ZUS ani plików vatowskich. W trakcie zawieszenia nie możesz także prowadzić działalności i osiągać z tego tytułu bieżących przychodów.

Kiedy więc zawiesić działalność, żeby nie płacić żadnych składek ZUS? Otóż najlepiej zrobić to z pierwszym dniem miesiąca. Dzięki temu przedsiębiorca będzie zwolniony z opłacania zarówno składek społecznych, jak i zdrowotnych za cały miesiąc.

Przedsiębiorca nie może także w okresie zawieszenia działalności gospodarczej prowadzić bieżącej działalności i w związku z tym wystawiać faktur VAT.

Czy można podpisać umowę z firmą która jest zawieszona?

Jeżeli przedsiębiorca podpisze w okresie zawieszenia działalności nową umowę (np. z nową agencją ochrony, umową  o magazyn  itp), to nie złamie warunków zawieszenia działalności, o ile będzie to umowa, którą można potraktować jako „czynność niezbędną do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów”

Ale jednocześnie w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca ma prawo :
•  wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
•  przyjmować należności lub regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
•  zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
• ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
• wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
• ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
• może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Co do zasady zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców, nie można zawiesić działalności jeżeli zatrudniamy pracowników na podstawie:

  • umowy o pracę,
  • powołania,
  • wyboru,
  • mianowania,
  • spółdzielczej umowy o pracę.

Nie ma natomiast takiego problemu z pracownikami, których zatrudniamy na umowę zlecenie, umowę agencyjną, o dzieło, o pracę nakładczą.

Jeżeli chcemy zawiesić działalność gospodarczą musimy rozwiązać umowy o pracę zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Pracy. 

Ważny warunek!

Z prawa do zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z art. 22 ust. 2 Prawa przedsiębiorców, skorzystać może przedsiębiorca zatrudniający pracowników, ale tylko takich, którzy przebywają na:
– urlopie macierzyńskim,
– urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego,
– urlopie wychowawczym lub
– urlopie rodzicielskim

Doradca podatkowy