Zasady i tryb przyznawania pomocy społecznej

Zasady i tryb przyznawania pomocy społecznej.

Mieszkańcy znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie samodzielnie rozwiązać mogą zgłaszać się o pomoc do Ośrodków Pomocy Społecznej.

Zakres działań OPS-ów jest bardzo duży, od doraźnej pomocy np. finansowej, prawnej, psychologicznej po zapewnienie egzystencji osobom, które nie są w stanie zapewnić jej sobie sami, np. osobom starszym, bezdomnym, niepełnosprawnym.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa;
 2. sieroctwa;
 3. bezdomności;
 4. bezrobocia;
 5. niepełnosprawności;
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7. przemocy w rodzinie;
 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;
 11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 13. alkoholizmu lub narkomanii;
 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom w przypadku występowania jednej z powyższych okoliczności, a których dochód nie przekracza kryterium dochodowego:

 1. dla osoby samotnie gospodarującej dochód nie może przekroczyć kwoty 776 zł
 2. na osobę w rodzinie dochód nie może przekroczyć  600 zł (np.w rodzinie 2-osobowej dochód nie może być wyższy niż 1200 zł).

W Warszawie funkcjonuje 18 OPS-ów. Listę możesz zobaczyć tutaj

Doradca socjalny