Rodzaje świadczeń pomocy społecznej

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji tzw.500 +

Po co jest?

Świadczenie uzupełniające ma na celu dodatkowe wsparcie finansowe osób niepełnosprawnych ze względu na zwiększone koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją czy opieką medyczną.

Komu przysługuje?

– Osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji. Niezdolność musi być stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji wydanym przez ZUS.

– Osobie której własne świadczenia nie przekraczają w łącznej wysokość brutto 1396,13 zł – świadczenie jest wypłacane w wys.500 zł. Jeśli osoba pobiera emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych i łączna kwota brutto tych świadczeń wynosi więcej niż 1396,13 zł, a nie przekracza 1896,13 zł, wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500 zł. Będzie to różnica między kwotą 1896,13 zł a łączną kwotą przysługujących świadczeń.

Co zrobić aby uzyskać świadczenie?

– Aby otrzymać świadczenie uzupełniające, musisz złożyć wniosek.

– Do wniosku należy dołączyć: orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo wydane przez komisję lekarską orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów.

– Jeśli osoba nie ma orzeczenia do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz wszelką mającą znaczenie dla sprawy dokumentację medyczną.

Doradca socjalny