Rozwód cz1

Rozwód cz.1

Jak mówiła Maria Czubaszek „prawdziwej miłości nawet małżeństwo nie zaszkodzi”. Jednak czasami okazuje się że zaszkodziło i zapada decyzja o rozstaniu.  

Jak uzyskać rozwód: Aby doszło do rozwiązania małżeństwa czyli do rozwodu, należy napisać i złożyć we właściwym sądzie pismo tzw. pozew, wnieść opłatę sądową, stawić się na rozprawie w wyznaczonym przez sąd terminie, podczas tej rozprawy przedstawić sądowi te informacje, które są dla sądu w tej sprawie istotne (sędzia o nie zapyta), a następnie sąd wyda wyrok, w którym jeśli ustali przesłanki rozwodu, rozwiąże małżeństwo. By sąd mógł orzec rozwód rozpad pożycia małżeńskiego musi mieć charakter zupełnytrwały. Zupełność rozpadu pożycia małżeńskiego polega na ustaniu między małżonkami więzi: uczuciowej, fizycznej oraz gospodarczej. To oznacza, że nie wystarczy, że między małżonkami ustanie jedna z więzi składających się na pożycie małżeńskie. Trwałość rozpadu więzi oznacza, że nie ma szans na ich odbudowę. 

Jakie jeszcze sprawy ureguluje sąd w wyroku rozwodowym: W wyroku rozwodowym sąd rozstrzygnie dodatkowo o kilku innych bardzo ważnych dla byłych małżonków sprawach, takich jak: powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, ustali kontakty z dziećmi przy czym sąd uwzględni pisemne (!) porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dziećmi po rozwodzi – jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka, orzeknie w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania dzieci (czyli ustali wysokość alimentów), ureguluje sposób korzystania z mieszkania, jeśli po rozwodzie będzie konieczność wspólnego w nim zamieszkiwania. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd na żądanie drugiego małżonka, może nakazać jego eksmisję. Na zgodny (!) wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków (jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego), o ile oczywiście podział mieszkania bądź jego przyznanie jednemu z małżonków jest możliwe. Orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków sąd uwzględni przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierzy wykonanie władzy rodzicielskiej. Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku rozwodowym dokonać podziału majątku wspólnego, ale tylko wtedy jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. 

Wina rozkładu pożycia: Sąd orzekając rozwód orzeka także czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, jednak na zgodne (!) żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie (co oznacza skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy). Rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek, który jest wyłącznie winny (czyli tylko ten małżonek – nie może być wina po obu stronach)rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek (ten niewinny rozkładu pożycia) wyrazi zgodę na rozwód (albo, że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego).

Prawnik