Rodzaje świadczeń pomocy społecznej

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej OPS

Świadczenia z pomocy społecznej dzielą się na pieniężne i niepieniężne.  

Do pomocy pieniężnej kwalifikują się osoby samotne z dochodem do 776 zł lub rodziny z dochodem na osobę do 600 zł. Pomoc pieniężna może być wypłacana jako: 

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy (np. z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby lub niepełnosprawności), 
 • zasiłek celowy, np.:  na żywość, leki, opał, odzież, energię.
 • zasiłek specjalny celowy dla osób o dochodach wyższych niż przyjęte kryterium dochodowe, w SZCZEGÓLNIE UZASADNIONYCH PRZYPADKACH np. choroby – zasiłek na leki.

Z pomocy niepieniężnej może skorzystać każda osoba znajdująca się w kryzysie i potrzebująca wsparcia – niezależnie od kryterium dochodowego. Do tej formy pomocy zaliczamy m.in.: 

 • przyznanie prawa do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej, 
 • pracę socjalną,
 • sprawienie pogrzebu,
 • poradnictwo specjalistyczne, na przykład psychologiczne, rodzinne, prawne, w zakresie doradztwa zawodowego, 
 • interwencję kryzysowa, na przykład natychmiastowa specjalistyczna pomoc psychologiczna, poradnictwo socjalne, schronienie i wsparcie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
 • schronienie, posiłek, odzież, 
 • usługi opiekuńcze  i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – przykład pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna,
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej.

Pamiętaj, że wszelkich informacji o świadczeniach pomocy społecznej, zasadach ich przyznawania, wysokości, dostępnych formach wsparcia udzieli ci pracownik socjalny w ośrodku pomocy społecznej. 

Doradca socjalny