Prawo ubogich

PRAWO UBOGICH cd.  –  zwolnienie przez sąd od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu  

Co to jest Prawo Ubogich:

jest to umożliwienie dostępu do sądu osobom niezamożnym. 

Procesowa pomoc prawna – zwolnienie od kosztów sądowych:

w większości przypadków sąd nie procesuje za darmo. Występując z pozwem do sądu zazwyczaj należy wnieść opłatę sądową, bez niej sąd nie zajmie się sprawą. Jednak osoba, która w specjalnym oświadczeniu wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, może uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych w całości lub w części. Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymana składa się w sądzie, który ma zająć się właściwą sprawą np. rozwodem czy stwierdzeniem wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, lub w Sądzie Rejonowym właściwym dla swego miejsca zamieszkania. Można je złożyć także ustnie do protokołu. Pomoc w złożeniu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych udzieli (nieodpłatnie) każdy Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. 

Zwolnienie od kosztów sądowych nie zwalnia od obowiązku zwrotu kosztów procesu przeciwnikowi (w razie przegranej sprawy). Sąd cofnie zwolnienie od kosztów sądowych, jeśli okaże się, że okoliczności, na podstawie których je przyznano, nie istniały lub przestały istnieć.

Procesowa pomoc prawna- pełnomocnik z urzędu:

w większości spraw przed sądem można działać samodzielnie, bez adwokata lub radcy prawnego. Jednak zawiłość sprawy może czasami powodować, że wskazana będzie pomoc prawnika. Strona zwolniona przez sąd od kosztów sądowych (w całości lub części) może domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego z urzędu. A niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych jeśli złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymana, zgłasza się wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych lub osobno, na piśmie lub ustnie do protokołu, w sądzie w którym sprawa ma być wytoczona lub się toczy lub w Sądzie Rejonowym swego miejsca zamieszkania. Pomoc w złożeniu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych udzieli (nieodpłatnie) każdy Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Sąd uwzględni wniosek jeśli uzna udział adwokata lub radcy prawnego za potrzebny. Można we wniosku wskazać konkretnego adwokata lub radcę prawnego, jednak będzie on wyznaczony tylko w miarę możliwości. Sąd cofnie ustanowienie adwokata lub radcy prawnego jeśli okaże się, że okoliczności na podstawie których je przyznano, nie istniały lub przestały istnieć. Wówczas należy z własnych środków uiścić wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego. 

DORADCA PRAWNY