wykresy na kartce

Dofinansowanie z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności w 2023

Otwarcie każdej działalności gospodarczej wiąże się z określonymi wydatkami, dlatego warto zainteresować się ofertą możliwości dofinansowania działalności np. z powiatowych urzędów pracy w formie dotacji. Są to z reguły bezzwrotne jednorazowe środki pomocne przy zakupie różnego potrzebnego np. wyposażenia na tzw. początek działalności. Może to być sprzęt biurowy, komputerowy, samochód itp. Zatem złożenie wniosku o dotacje będzie dobrym pomysłem na pozyskanie środków finansowych na początek. 

Do kogo skierowane jest to finansowanie? Jakie należy spełnić warunki by je otrzymać?

Dofinansowanie z urzędu pracy jest udzielane tylko osobom fizycznym, które chciałyby otworzyć firmę w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Poniżej podstawowe warunki, które muszą spełnić zainteresowane osoby: posiadać status osoby bezrobotnej (można zarejestrować się jako osoba bezrobotna i jeszcze tego samego dnia złożyć wniosek o dotację z UP); w ciągu ostatnich 12 miesięcy osoby starające się o dotację, nie mogły prowadzić działalności gospodarczej ani nie mogą jej posiadać w statusie zawieszonej (zauważa się, w roku  2022 r. urzędy rezygnowały w określonych okolicznościach z tego wymogu, ale profil otwieranej działalności nie może się pokrywać z wykonywaną  poprzednio); osoba starająca się w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie z urzędu pracy nie mogła być karana za przestępstwo gospodarcze; nie toczy się przeciwko osobie bezrobotnej postępowanie egzekucyjne; złożony wniosek nie został złożony także w innym UP; czasem przeszkodą jest zwolnienie z poprzedniego zakładu pracy z winy wnioskującego o dotację.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Jak najszybciej, ponieważ nabór wniosków w danym roku rusza zwykle w drugiej połowie stycznia lub w lutym i może to być jedyny nabór.

Na jaką wysokość dotacji można liczyć?

Maksymalna kwota dotacji na podjęcie działalności gospodarczej odpowiada 6-krotności średniego wynagrodzenia, co oznacza, że w 2022 roku wynosiła ok. 36 tys. złotych. W związku z podwyższeniem podstaw liczenia wynagrodzeń w roku 2023, wysokość dotacji zapewne będzie wyższa.

Jakie dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem?

Kilkunastostronicowy wniosek o dofinansowanie wymaga dokładnego wypełnienia. Do wniosku dołączyć należy niezbędne załączniki takie jak: podanie informacji na temat otrzymanej w ostatnich latach pomocy de minimis – w jednym z załączników do wniosku należy wpisać uzyskaną kwotę w PLN i EUR; przedłożenie kopii koncesji lub zezwoleń jeśli będzie ich wymagała podejmowana działalność gospodarcza; dostarczenia dokumentów potwierdzających posiadanie ewentualnych uprawnień, zezwoleń czy udokumentowanych kwalifikacji itp

Doradca podatkowy