alimenty zmiana wysokości

Alimenty – zmiana wysokości

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany (czyli podwyższenia ale i obniżenia) wysokości alimentów.

Wysokość alimentów wskazana jest albo w wyroku rozwodowym, albo w wyroku ustalającym alimenty. Może też być ustalona w umowie (najlepiej w postaci aktu notarialnego z poddaniem się egzekucji z tego aktu) lub zatwierdzonej przez sąd ugodzie. Każdy z tych wyroków, umowa oraz ugoda może być zmieniona nawet jeśli zobowiązany do alimentów na to się nie zgadza. Jeśli nie ma takiego wyroku, umowy lub ugody, bo zobowiązany dobrowolnie dotychczas wypłacał kwoty wystarczające na zaspokojenie potrzeb dziecka, a teraz nie wystarczają, należy wystąpić do sądu nie o podwyższenie alimentów, a o ich ustalenie. 

Co to jest zmiana stosunków: jest to zmiana sytuacji uprawnionego albo zobowiązanego, albo jak ostatnio pojawienie się inflacji czyli wzrostu cen, a co za tym idzie wzrostu kosztów utrzymania. Sam fakt, że od ustalenia wysokości alimentów upłynęło kilka lat i dziecko urosło, nie stanowi jeszcze przesłanki podwyższenia alimentów. Należy wykazać, że w tym czasie wzrosły uzasadnione potrzeby dziecka (z jakiego powodu i o ile). Można też powoływać się na wzrost możliwości zarobkowych uprawnionego (dostał dobrze płatną pracę, podniósł swoje kwalifikacje) lub jego możliwości majątkowych (odziedziczył nieruchomość, skończył spłacać kredyt, przestał płacić alimenty na starsze dziecko). Powyższe okoliczności wykazujemy przed sądem.

Jak uzyskać podwyższenie alimentów: aby dostać wyrok, w którym sąd nakaże zobowiązanemu do płacenia wyższych niż dotychczas alimentów, należy napisać i złożyć we właściwym sądzie pismo tzw. pozew (można to zrobić samodzielnie, bez pomocy prawnika), stawić się na rozprawie w wyznaczonym przez sąd terminie, podczas tej rozprawy przedstawić sądowi te informacje, które są dla sądu w tej sprawie istotne (sędzia o nie zapyta). 

Pozew o podwyższenie alimentów powinien zawierać wszystkie elementy, które muszą być w piśmie procesowym. W internecie można bez problemu wzór takiego pozwu znaleźć. Nawet jeśli samodzielnie napisany pozew będzie napisany nieprawidłowo, sąd zobowiąże nas do uzupełnienia jego braków wskazując co jeszcze należy podać.  Wówczas należy te informacje sądowi koniecznie złożyć (podając znaną już wówczas sygnaturę akt sprawy). Każde pismo procesowe, w tym i pozew o podwyższenie alimentów, należy podpisać. Do pozwu należy dołączyć jego odpis czyli drugi taki sam egzemplarz (sąd doręczy go drugiej stronie). 

Wysokość opłaty sądowej przy pozwie o podwyższenie alimentów: nie ma obowiązku uiszczania opłaty sądowej !

Gdzie złożyć pozew o podwyższenie alimentów: pozew (wraz z odpisem czyli drugim takim samym egzemplarzem) możemy złożyć osobiście (w biurze podawczym w budynku sądu) lub wysłać listem. Pozew wnosimy do właściwego sądu, czyli do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka lub właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. Mamy wybór.

Jeśli mimo powyższych wskazówek złożymy pozew do niewłaściwego sądu, sąd ten stwierdzi swoją niewłaściwość i przekaże sprawę sądowi właściwemu.  

doradca prawny