Alimenty na utrzymanie rodziców

ALIMENTY na utrzymanie rodziców

Rodzic może wystąpić o alimenty od dorosłego potomka, jeśli ten rodzic znalazł się w niedostatku, czyli na przykład nie ma środków na zaspokojenie swoich uzasadnionych potrzeb i nie ma możliwości podjęcia pracy ze względu na wiek lub stan zdrowia. Rodzic pozostający w związku małżeńskim, nie może jednak domagać się alimentów od potomka, bowiem obowiązek alimentacyjny w pierwszej kolejności obciąża małżonka.

Ile wynoszą alimenty dla rodzica: kwota ta zostanie indywidualnie ustalona przez sąd, w zależności od usprawiedliwionych potrzeb rodzica oraz możliwości zarobkowych i majątkowych potomka. 

Jak uzyskać ustalenie obowiązku alimentacyjnego: aby dostać wyrok, w którym sąd nałoży na potomka obowiązek alimentacyjny wobec rodzica, musimy we właściwym sądzie złożyć pismo tzw. pozew (można to zrobić samodzielnie, bez pomocy prawnika), stawić się na rozprawie w wyznaczonym przez sąd terminie, podczas tej rozprawy przedstawić sądowi te informacje, które są dla sądu w tej sprawie istotne (sędzia o nie zapyta). 

Pozew o ustalenie alimentów powinien zawierać wszystkie elementy, które muszą być w piśmie procesowym. W internecie można bez problemu wzór takiego pozwu znaleźć. Nawet jeśli samodzielnie napisany pozew będzie napisany nieprawidłowo, sąd zobowiąże nas do uzupełnienia jego braków wskazując co jeszcze należy podać.  Wówczas należy te informacje sądowi koniecznie złożyć (podając znaną już wówczas sygnaturę akt sprawy). Każde pismo procesowe, w tym i pozew o ustalenie alimentów, należy podpisać. Do pozwu należy dołączyć jego odpis czyli drugi taki sam egzemplarz (sąd doręczy go drugiej stronie). 

Wysokość opłaty sądowej przy pozwie o ustalenie alimentów: nie ma obowiązku uiszczania opłaty sądowej!

Gdzie złożyć pozew o ustalenie alimentów: pozew (wraz z odpisem czyli drugim takim samym egzemplarzem) możemy złożyć osobiście (w biurze podawczym w budynku sądu) lub wysłać listem. Pozew wnosimy do właściwego sądu czyli do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego, ale możemy go także złożyć według naszego miejsca zamieszkania  (czyli osoby uprawnionej).

Jeśli mimo powyższych wskazówek złożymy pozew do niewłaściwego sądu, sąd ten stwierdzi swoją niewłaściwość i przekaże sprawę sądowi właściwemu.  

Jak uchylić się od płacenia alimentów na rodziców:

Potomek może starać się wykazać, że rodzic ma możliwość podjęcia pracy lub ma majątek, który wystarczy na utrzymanie się. Ponadto, jeżeli pozwany potomek sam znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, może wykazać, że jego miesięczne zarobki i osobiste wydatki nie są wystarczające.

Znaczenie ma również to, jak rodzic znalazł się w niedostatku. Jeżeli nastąpiło to z jego winy, ponieważ np. nadużywał alkoholu lub zaciągał długi, to również może być podstawą do oddalenia roszczenia. Potomek może także powołać się na zasady współżycia społecznego jeśli rodzic zaniedbywał dziecko w dzieciństwie, nie spotykał się z nim, nie płacił alimentów na dziecko, nie dbał o rodzinę. Sąd wyda wyrok po zbadaniu tych wszystkich aspektów sprawy, ale należy zwrócić na nie uwagę sądu. 

Doradca prawny