Rozwód cz2

Rozwód cz.2

Jak napisać pozew o rozwód

Można to zrobić samodzielnie, nie ma potrzeby korzystania z pomocy prawnika. Pozew jest to pismo, w którym wskazujemy kto w jakiej sprawie zwraca się do jakiego sądu oraz przedstawiamy sądowi te informacje, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Wszystkie pisma, które składamy w sądzie (tzw. pisma procesowe) muszą zawierać: oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona, nazwiska i adresy strony (w przypadku pozwu o rozwód wskazujemy nasze imię i nazwisko oraz imię i nazwisko współmałżonka), oznaczenie pisma (czyli jakiś rodzaj nagłówka np. POZEW O ROZWÓD), wskazanie o co konkretnie wnosimy, czyli czego żądamy od sądu, wskazanie faktów, na których opieramy swój wniosek oraz wskazanie dowodów potwierdzających te fakty. Każde pismo procesowe należy podpisać. Do pozwu należy dołączyć jego odpis (sąd doręczy go drugiemu małżonkowi). Do pozwu należy dołączyć także potwierdzenie wniesienia opłaty sądowej.

Wysokość opłaty sądowej przy pozwie o rozwód

Składając pozew o rozwód należy na rachunek bankowy właściwego sądu wnieść opłatę sądową w wysokości 600 zł. Jeżeli sąd zająłby się dodatkowo kwestią podziału majątku, to należy wnieść dodatkową opłatą sądową 300 zł (w przypadku zgodnego podziału majątku) lub 1.000 zł (w przypadku spornego podziału majątku). Potwierdzenie przelewu załączamy do pozwu. Numery rachunków bankowych sądu są dostępne na stronach internetowych lub dowiemy się o nich od pracowników Biura Obsługi Interesanta we właściwym sądzie.

Gdzie złożyć pozew o rozwód

Pozew (wraz z odpisem czyli drugim takim samym egzemplarzem) możemy złożyć osobiście (w biurze podawczym w budynku sądu) lub wysłać listem. Pozew wnosimy do właściwego sądu czyli do Sądu Okręgowego (!) okręgu, w którym małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich nadal w tym okręgu mieszka. Jeśli nie ma takiego miejsca – właściwy jest sąd strony pozwanej. A jeśli pozwany nie ma miejsca stałego miejsca zamieszkania lub miejsca zwykłego pobytu – sąd właściwy dla naszego miejsca zamieszkania (czyli miejsca zamieszkania powoda).
Jeśli mimo powyższych wskazówek złożymy pozew do niewłaściwego sądu, sąd ten stwierdzi swoją niewłaściwość i przekaże sprawę sądowi właściwemu.

Powrót do poprzedniego nazwiska

W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie, ten małżonek, który przy zawarciu małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może w Urzędzie Stanu Cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.